กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางเพ็ญนี สุคำภา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุดาวรรณ จิตรสม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นางญัฐวรรณ ถิรศิลาเวทย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางบุษยารัตน์ ไชยศรีทา

พนักงานจ้าง

ฝ่ายงบประมาณ

นางพัชรี ดีสนิท

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

งานจัดทำงบประมาณ

นางสาวสาลิกา เสนานิคม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกัลยาณี โยวะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางดรุณี โยวะผุย

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณัฐพล ก๋งเกษม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นางสาวพิมลพัตร์ รัตนพลแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

หัวหน้าฝ่ายวิจับและประเมินผล

งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

นายเดชาวัต ศรีทองแดง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปภารวี ศักดิวงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางศิริพร มรรครมย์

หัวหน้าฝ่ายบริการและแผยแพร่วิชาการ

งานประชาสัมพันธ์

นางสาววรัญญา พิลาหอม

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวศรัญญา สมศรี

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวเมริสา อโนราช

พนักงานจ้าง

นายกุศล เหล่าพิทักษ์

พนักงานจ้าง

นายสันต์ เจริญบุญ

พนักงานจ้าง

นายนพรัตน์ หันนะเว

พนักงานจ้าง

นายพลวัฒน์ เทพบุรี

พนักงานจ้าง

นายธวัชชัย อาตมา

พนักงานขับรถยนต์

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

นายวงศ์วริศ ทับทิมเพชรางกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ