กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางเพ็ญนี สุคำภา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นางญัฐวรรณ ถิรศิลาเวทย์

นางบุษยารัตน์ ไชยศรีทา

พนักงานจ้าง

ฝ่ายงบประมาณ

นางพัชรี ดีสนิท

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

งานจัดทำงบประมาณ

นางสาวศศิร์อร เสริมประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นางสาวสาลิกา เสนานิคม

นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางดรุณี โยวะผุย

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณัฐพล ก๋งเกษม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

จ่าสิบเอกนิคม อภัย

หัวหน้าฝ่ายวิจับและประเมินผล

งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

นางสาวปภารวี ศักดิวงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางศิริพร มรรครมย์

หัวหน้าฝ่ายบริการและแผยแพร่วิชาการ

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวทองบ่อ ทองเจริญ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวศรัญญา สมศรี

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวเมริสา อโนราช

พนักงานจ้าง

นายเจษฎา แก้วบุดดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายกุศล เหล่าพิทักษ์

พนักงานจ้าง

นายสันต์ เจริญบุญ

พนักงานจ้าง

นายนพรัตน์ หันนะเว

พนักงานจ้าง

นายพลวัฒน์ เทพบุรี

พนักงานจ้าง

นายธวัชชัย อาตมา

พนักงานขับรถยนต์

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

นายยศศิริ ประภาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ