กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางเพ็ญนี สุคำภา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางศิริพร มรรครมย์

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางพัชรี ดีสนิท

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายเศรษฐพงศ์ สุวรรณธาดา

นิติกรชำนาญการพิเศษ รก.หัวหน้าฝ่ายนิติการ

นางดรุณี เพียงเกษ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

จ่าสิบเอกนิคม อภัย

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล

นางณัฐวรรณ ถิรศิลาเวทย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวทองบ่อ ทองเจริญ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวร่มไทร ดอนแก้วบัว

นิติกรชำนาญการ

นางสาวศศิร์อร เสริมประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นายณัฐพล ก๋งเกษม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นายยศศิริ ประภาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน

นางสาวศรัญญา สมศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นายธนพล บัวพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

นายเจษฎา แก้วบุดดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายกุศล เหล่าพิทักษ์

พนักงานจ้าง

นายนพรัตน์ หันนะเว

พนักงานจ้าง

นางเมริสา อโนราช

พนักงานจ้าง

นายสันต์ เจริญบุญ

พนักงานจ้าง

นางบุษยารัตน์ ไชยศรีทา

พนักงานจ้าง