กองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน

ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

งานทะเบียนราษฎร

นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรพรหม

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางพิมพกานต์ รัตนพลแสน

พนักงานจ้าง

นายรัตนคุณ พงษ์จันทร์เพ็ญ

พนักงานจ้าง

นายสัจจพงค์ ดอนบรรจง

พนักงานจ้าง

งานสอบสวนและส่งเสริมการทะเบียน

นางสาวณิรัชญา นิพัฒน์

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

นางสุนิสา ปาคาถา

หัวหน้าฝ่ายการจัดการเลือกตั้ง

งานบัตรประจำตัวประชาชน

นายจักรพันธ์ เลิศณรงค์สิน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวณิชกมล อุปแสน

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นายชนวีร์ เชาวรัตน์

พนักงานจ้าง

นายจิตติพงศ์ รัตนบุรมย์

พนักงานจ้าง

นางเบญจภรณ์ ชูปฏิบัติ

พนักงานจ้าง