กองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน

ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นางจิระกุล ปะมา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นางสาวสุนิสา ดาทุมมา

หัวหน้าฝ่ายการจัดการเลือกตั้ง

นางสาวณิรัชญา นิพัฒน์

เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน

นายสุทัศน์ ภูแล่นกี่

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรพรหม

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นายจักรพันธ์ เลิศณรงค์สิน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ

นางสาวณิชกมล อุปแสน

เจ้าพนักงานทะเบียนปฎิบัติงาน

นางสาวศิริวรรณ แสงสุดตา

พนักงานจ้าง

นางเบญจภรณ์ ชูปฎิบัติ

พนักงานจ้าง

นางพิมพกานต์ รัตนพลแสน

พนักงานจ้าง

นายรัตนคุณ พงศ์จันทร์เพ็ญ

พนักงานจ้าง

นายจิตติพงศ์ รัตนบุรมย์

พนักงานจ้าง

นายชนวีร์ เชาวรัตน์

พนักงานจ้าง

นายสัจจพงศ์ ดอนบรรจง

พนักงานจ้าง