กองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน

ว่าที่ร้อยตรี พนาดร บัวหลวง

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

งานธุรการ

นายสุทัศน์ ภูแล่นกี่

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานทะเบียนราษฎร

นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรพรหม

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางพิมพกานต์ รัตนพลแสน

พนักงานจ้าง

นายรัตนคุณ พงษ์จันทร์เพ็ญ

พนักงานจ้าง

นายสัจจพงค์ ดอนบรรจง

พนักงานจ้าง

งานสอบสวนและส่งเสริมการทะเบียน

นางสาวณิรัชญา นิพัฒน์

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

นายจักรพันธ์ เลิศณรงค์สิน

รก.หัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

งานบัตรประจำตัวประชาชน

นายจักรพันธ์ เลิศณรงค์สิน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวณิชกมล อุปแสน

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นายชนวีร์ เชาวรัตน์

พนักงานจ้าง

นายจิตติพงศ์ รัตนบุรมย์

พนักงานจ้าง

นางฐิตารีย์ วุฒิพันธ์

พนักงานจ้าง