กองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน

ว่าที่ร้อยตรี พนาดร บัวหลวง

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนราษฎร

นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรพรหม

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางพิมพกานต์ รัตนพลแสน

พนักงานจ้าง

นายรัตนคุณ พงษ์จันทร์เพ็ญ

พนักงานจ้าง

นายสัจจพงค์ ดอนบรรจง

พนักงานจ้าง

งานสอบสวนและส่งเสริมการทะเบียน

นางสาวณิรัชญา นิพัฒน์

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

หัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

งานบัตรประจำตัวประชาชน

นายจักรพันธ์ เลิศณรงค์สิน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวณิชกมล อุปแสน

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นายชนวีร์ เชาวรัตน์

พนักงานจ้าง

นายจิตติพงศ์ รัตนบุรมย์

พนักงานจ้าง

นางเบญจภรณ์ ชูปฏิบัติ

พนักงานจ้าง