กองคลัง

นายกานต์ ติตะสี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุภาพร รัตนวิชัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นางเกศิณี ฤทธิโคตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายบุญเลิศ ทองบัวร่วง

พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางนริศรา ตะวัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานสถิติการคลัง

นายนนท์ปวิธ แก้วหานาม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งานตรวจสอบการเบิกจ่าย

นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางเด่นศรี รังษา

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

นางสาวศิรินภา คณะทิพย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา ทีไธสง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

งานการพัสดุ

- ว่าง -

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายคมขำ โสมา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายณรงค์ฤทธิ์ ตะนะสอน

พนักงานจ้าง

งานทะเบียนและควบคุมทรัพย์สิน

นางพิกุล คำแท่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววรรณา สมอคำ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางอุมาพร มากชลบท

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้

นางศิริรักษ์ ไพบูลย์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวอารยา อ่อนสาคร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวนิลวรรณ ใบบ้ง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวธัญชนก พรเพ็ง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางพันธิสา เรืองแสน

พนักงานจ้าง

นายสมชาย คุณารักษ์

พนักงานจ้าง

นางสาววรัญญา กินนรินทร์

พนักงานจ้าง

นายอุทิศ วุฒิพันธ์

พนักงานจ้าง

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นางสาวกนกพร ศิริสวัสดิ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นายพฤษพงษ์ ฤทธิโคตร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสุรางค์รัตน์ ไชยวุธ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางณฐนน สุขสด

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวภัทรภร ออลิเลิศ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวประภัสสร เชยชม

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

นายกิตติศักดิ์ วุฒิพันธ์

พนักงานจ้าง

นางสาววราภรณ์ อุปรีศรี

พนักงานจ้าง