กองคลัง

นายกานต์ ติตะสี

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางอุมาพร มากชลบท

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

นางสุภาพร รัตนวิชัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางเด่นศรี รังษา

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางนริศรา ตะวัน

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

นายวัชรพงศ์ สุบินยัง

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุภาพร รัตนวิชัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นางเกศิณี ฤทธิโคตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายสหัชชัย จุมวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกชพร ดวงศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายบุญเลิศ ทองบัวร่วง

พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายบริหารงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานสถิติการคลัง

นายนนท์ปวิธ แก้วหานาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานตรวจสอบการเบิกจ่าย

นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางเด่นศรี รังษา

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

นางสาวศิรินภา คณะทิพย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา ทีไธสง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

งานการพัสดุ

นางสาวศิรินทรา ยศกำธร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายณรงค์ฤทธิ์ ตะนะสอน

พนักงานจ้าง

งานทะเบียนและควบคุมทรัพย์สิน

นางสาวธวัลรัตน์ พรเพชร

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกานดา จำนงภักดิ์

ฝ่ายพัฒนารายได้

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้

นางศิริรักษ์ ไพบูลย์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวอารยา อ่อนสาคร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวนิลวรรณ ใบบ้ง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้

นางสาวกาญจนา ทองบาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวฐานิศรา สุพิทิพย์

พนักงานจ้าง

นางรำไพ ทวดเสนา

พนักงานจ้าง

นางพันธิสา เรืองแสน

พนักงานจ้าง

นายสมชาย คุณารักษ์

พนักงานจ้าง

นางสาววรัญญา กินนรินทร์

นายอุทิศ วุฒิพันธ์

พนักงานจ้าง

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นายพฤษพงษ์ ฤทธิโคตร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสุรางค์รัตน์ ไชยวุธ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางณฐนน สุขสด

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นายวัชรพงศ์ สุบินยัง

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทระเบียนทรัพย์สิน

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวภัทรภร ออลิเลิศ

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

นางสาวประภัสสร เชยชม

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

นายกิตติศักดิ์ วุฒิพันธ์

พนักงานจ้าง

นางสาววราภรณ์ อุปรีศรี

พนักงานจ้าง

ฝ่ายระเบียบการคลัง

นางนริศรา ตะวัน

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

งานระเบียบการคลัง

นางสาวมุจลินทร์ มหามาตย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี