กองคลัง

นายปราการ สุโพธิ์คำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพรรณี ตั้งกุลบริบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางอรชร อาจวงศ์ษา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางภคอร สกนธวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

นางเด่นศรี รังษา

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสุภาพร รัตนวิชัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนริศรา ตะวัน

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

นายวัชรพงศ์ สุบินยัง

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นายนนท์ปวิธ แก้วหานาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นายพฤษพงษ์ ฤทธิโคตร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นางเกศินี ฤทธิโคตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นางณฐนน สุขสด

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

นางศิริรักษ์ ไพบูลย์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

นางสาวศิรินทรา ยศกำธร

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสุรางค์รัตน์ ไชยวุธ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นางสาวภัทรภร ลอลิเลิศ

เจ้าพนักงานการคลัง ชำนาญงาน

นายสหัสชัย จุมวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาวขนิษฐา ทีไธสง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

นายจักรฤษณ์ พันตาเอก

เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฎิบัติงาน

นางสาวกาญจนา ทองบาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

นางสาวจุฬารัตน์ อ่อนสาคร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

นางสาวมุจลินทร์ มหามาตย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวประภัสสร เชยชม

เจ้าพนักงานการคลัง ปฏิบัติงาน

นางสาวกชพร ดวงศรี

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาวธวัลรัตน์ พรเพชร

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นายบุญเลิศ ทองบัวร่วง

พนักงานขับรถยนต์

นางรำไพ ทวดเสนา

พนักงานจ้าง

นางสายฝน เมืองพวน

พนักงานจ้าง

นางสาวฐานิศรา สุพิทิพย์

พนักงานจ้าง

นางสาววรัญญา กินนรินทร์

พนักงานจ้าง

นางสาววราภรณ์ อุปรีศรี

พนักงานจ้าง

นางสาวกานดา จำนงภักดิ์

นางพันธิสา เรืองแสน

พนักงานจ้าง

นายสมชาย คุณารักษ์

พนักงานจ้าง

นายณรงค์ฤทธิ์ ตะนะสอน

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

นายพร้อมเดช วิมุกตานนท์

พนักงานจ้าง

นายกิติศักดิ์ วุฒิพันธ์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นายอุทิศ วุฒิพันธ์

พนักงานจ้าง