กองคลัง

นายปราการ สุโพธิ์คำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพรรณี ตั้งกุลบริบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางอรชร อาจวงศ์ษา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางภคอร สกนธวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

นางเด่นศรี รังษา

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสุภาพร รัตนวิชัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนริศรา ตะวัน

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

นายวัชรพงศ์ สุบินยัง

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวมนูญ วิชาชัย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางณฐนน สุขสด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางศิริรักษ์ ไพบูลย์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

นางสาวศิรินทรา ยศกำธร

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นางสุรางค์รัตน์ ไชยวุธ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

นางสาวภัทรภร ลอลิเลิศ

นายสหัสชัย จุมวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวขนิษฐา ทีไธสง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายจักรฤษณ์ พันตาเอก

เจ้าหน้าที่พัสดุปฎิบัติงาน

นางสาวสิริกรานต์ ทองปัญญา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายนนท์ปวิธ แก้วหานาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

นายบุญเลิศ ทองบัวร่วง

พนักงานขับรถยนต์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นางรำไพ ทวดเสนา

พนักงานจ้าง

นางสายฝน เมืองพวน

พนักงานจ้าง

นางสาวฐานิศรา สุพิทิพย์

พนักงานจ้าง

นางสาววรัญญา กินนรินทร์

พนักงานจ้าง

นางสาววราภรณ์ อุปรีศรี

พนักงานจ้าง

นางพันธิสา เรืองแสน

พนักงานจ้าง

นายสมชาย คุณารักษ์

พนักงานจ้าง

นายณรงค์ฤทธิ์ ตะนะสอน

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

นายพร้อมเดช วิมุกตานนท์

พนักงานจ้าง

นายกิติศักดิ์ วุฒิพันธ์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นายอุทิศ วุฒิพันธ์

พนักงานจ้าง