กองการศึกษา

นายสวัสดิ์ ชะนะพิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญภัสส์ พรมสา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นางสาวธนันพัชญ์ ทะสีละ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายนิติวุฒิ แก้วบุดดา

พนักงานจ้าง

นายสนธยา ตะวัน

พนักงานขับรถยนต์

งานแผนงานและโครงการ

นางสาวปุณิกา เอี่ยมไธสง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานงบประมาณ

นางสาวสุกันยา พาเคน

พนักงานจ้าง

ฝ่ายบริหารการศึกษา

นายสังวาลย์ มาตย์แท่น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

งานการศึกษาปฐมวัย

นางธนิยา สายตำลึง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานกิจการนักเรียน

นางสาวศศิธร คำจันทร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานโรงเรียน

นายกัมปนาท มันตาพันธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน กีฬา และนันทนาการ

-ว่าง-

งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวธัญรตี จันทรเจริญ

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

งานห้องสมุด พิพิธภัณธ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

นางสาวธัญญธร ใหม่คามิ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายเรศวร เปรินทร์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายบุญมา วิริยะ

ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

กลุ่มงานนิเทศการศึกษา

นายจักรพันธ์ เศษสรรพ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานศึกษานิเทศก์

นางสาวอัญชลี ดงเรืองศรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ