กองการศึกษา

นายสวัสดิ์ ชะนะพิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสังวาล มาตย์แท่น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสุดาวรรณ จิตรสม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจักรพันธ์ เศษสรรพ์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวอัญชลี ดงเรืองศรี

ศึกษานิเทศก์

นางรุจิรา มันตาพันธ์

นักสันทนาการ ชำนาญการ

นางกัลยาณี โยวะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางธนิยา สายตำลึง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวอัญชลี รัตนพลแสน

เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน

นายกัมปนาท มันตาพันธ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางฤทัยรัตน์ วรรณา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวนิรมล ประชุมพันธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางพรทิพา เดชบุรัมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวิทวัส ภูดอนม่วง

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

นางสุชญา สูตรขวัญ

พนักงานจ้าง

นางสาวลดาวัลย์ เทศแดง

พนักงานจ้าง

นางสาวอภิอร นามวิชา

พนักงานจ้าง

นายเรศวร เปรินทร์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายนิติวุฒิ แก้วบุดดา

พนักงานจ้าง

นายบุญมา วิริยะ

ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

นายสุรศักดิ์ สมศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายสนธยา ตะวัน

พนักงานจ้าง

นายสุนทร สีเพียแก้ว

พนักงานจ้าง