กองการศึกษา

นายมาศ โพธิ์สูงเนิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศึกษานิเทศก์

นายสังวาล มาตย์แท่น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสุดาวรรณ จิตรสม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจักรพันธ์ เศษสรรพ์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวอัญชลี ดงเรืองศรี

ศึกษานิเทศก์

สันทนาการชำนาญการ

นางกัลยาณี โยวะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางธนิยา สายตำลึง

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นางสาวอัญชลี จันทโสก

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายกัมปนาถ มันตาพันธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางฤทัยรัตน์ วรรณา

นักวิชาการศึกาาปฏิบัติการ

นางสาวนิรมล ประชุมพันธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางพรทิภา เดชบุรัมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสุชญา สูตรขวัญ

พนักงานจ้าง

นางสาวอภิอร นามวิชา

พนักงานจ้าง

นายเรศวร เปรินทร์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายนิติวุธ แก้วบุดดา

พนักงานจ้าง

นายบุญมา วิริยะ

พนักงานจ้าง

นายสุรศักดิ์ สมศรี

พนักงานจ้าง

นายสนธยา ตะวัน

พนักงานจ้าง

นายสุนทร สีเพียแก้ว

พนักงานจ้าง