รายงาน

 

- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่มีมติรัรองแล้ว

- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่สภามีมติรับรองแล้ว

- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่สภามีมติรับรองแล้ว

- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่มีมติรับรองแล้ว

- รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่มีมติรับรองแล้ว

- รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่มีมติรับรองแล้ว

- รายงานการประฃุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

- รายงานการประฃุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

- รายงานการประฃุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

- รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่มีมติรับรองแล้ว

- รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่มีมติรับรองแล้ว

- รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่มีมติรับรองแล้ว

- รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ที่มีมติรับรองแล้ว

- รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

- รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่มีการรับรองแล้ว

- รายงานการประฃุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563