ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • แนวทางที่ 1 การจัดการศึกษา และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา

  แนวทางที่ 2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

  แนวทางที่ 3 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากจน

  แนวทางที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค

  แนวทางที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว

  แนวทางที่ 6 การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัคร และ องค์กรเอกชน

  แนวทางที่ 7 การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

 • แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

  แนวทางที่ 2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  แนวทางที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

  แนวทางที่ 4 จัดให้มี และการบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

  แนวทางที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยว

  แนวทางที่ 6 จัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

 • แนวทางที่ 1 การปรับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์

  แนวทางที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์

  แนวทางที่ 3 การพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

  แนวทางที่ 4 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน

  แนวทางที่ 5 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

  แนวทางที่ 6 การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

  แนวทางที่ 7 การส่งเสริมการผลิตสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

  แนวทางที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 • แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

  แนวทางที่ 2 การจัดทำผังเมือง

  แนวทางที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  แนวทางที่ 4 การบริการประชาชน

  แนวทางที่ 5 การแก้ปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น

  แนวทางที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  แนวทางที่ 7 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและบำบัดทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  แนวทางที่ 8 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

  แนวทางที่ 9 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

  แนวทางที่ 10 การจัดหาและพัฒนารายได้

  แนวทางที่ 11 การพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น

  แนวทางที่ 12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

  แนวทางที่ 13 สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค