หัวหน้าส่วนราชการ

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายศิริชัย ศิริไปล์

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายโกพัสต์ สมสาร์

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายสิทธิพร มูลศรี

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายมาศ โพธิ์สูงเนิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางนิภาพร กุลมาตย์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายปราการ สุโพธิ์คำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นางฉวี แก้วกล้า

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายศิระ กัณหคุณ

ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

นายยุทธพงษ์ อาจวงษา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม