หัวหน้าส่วนราชการ

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 201 saiyan2510@gmail.com

- ว่าง -

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายสมศรี แสนทวีสุข

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 085-1927963 /043-725573-8 ต่อ 147

นายวิสิฐศักดิ์ พิจิตรศิริ

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 089-7101738 /043-725573-8 ต่อ 159

ผู้อำนวยการสำนักช่าง
โทรศัพท์ : 093-3948992 /043-725573-8 ต่อ 129

นางนัฏฐิยา โยมไธสง

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 081-5742619 /043-725573-8 ต่อ 300

นายสวัสดิ์ ชะนะพิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 144 sawad08@gmail.com

นางเพ็ญนี สุคำภา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 101 pennee7838@gmail.com

นายกานต์ ติตะสี

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 095-1455969 /043-725573-8 ต่อ 111

ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 154 panadornbualuang@gmail.com

นายนำโชค ใจทาน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 204 num_1534@homail.com

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนายุทธ เพ็งบุญ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 098-6059131 /043-725573-8 ต่อ 311

นายไชยวุษณ์ นระแสน

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 093-4543445 /043-725573-8 ต่อ 163