หัวหน้าส่วนราชการ

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายศิริชัย ศิริไปล์

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายโกพัสต์ สมสาร์

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายสิทธิพร มูลศรี

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายมาศ โพธิ์สูงเนิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางนิภาพร กุลมาตย์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายปราการ สุโพธิ์คำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางจิระกุล ปะมา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน รก.ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นายนำโชค ใจทาน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายสุขสรร อนุแก่นทราย

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา รก.ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

นายยุทธพงษ์ อาจวงษา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม