หัวหน้าส่วนราชการ

นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายศิริชัย ศิริไปล์

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายโกพัสต์ สมสาร์

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายสิทธิพร มูลศรี

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสุมิตร สมศรี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางนิภาพร กุลมาตย์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายปราการ สุโพธิ์คำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายภานุวัฒน์ โพนเงิน

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นางฉวี แก้วกล้า

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายศิระ กัณหคุณ

ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

นายยุทธพงษ์ อาจวงษา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม