หัวหน้าส่วนราชการ

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 201 Email : saiyan2510@gmail.com

นายศิริชัย ศิริไปล์

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 214 Email : sirichai_siripai@hotmail.com

นายโกพัสต์ สมสาร์

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 159 Email : mkphat@gmail.com

นายอรรถพล แก้วมนตรี

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 215 Email : taco2555@hotmail.com

นายสิทธิพร มูลศรี

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 129 Email : adayjeep@gmail.com

นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 300 Email : miss-kun@hotmail.com

นายสวัสดิ์ ชะนะพิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 144 Email : sawad08@gmail.com

นางเพ็ญนี สุคำภา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 101 Email : pennee7838@gmail.com

นายปราการ สุโพธิ์คำ

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 111

ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 154 Email : panadornbualuang@gmail.com

นายนำโชค ใจทาน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 204 Email : num_1534@homail.com

นายยุทธพงษ์ อาจวงษา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 311

นางถนอมจิต ชนะบุญ

รก. ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 160 Email : rubeus007@gmail.com