หัวหน้าส่วนราชการ

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายศิริชัย ศิริไปล์

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายโกพัสต์ สมสาร์

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายอรรถพล แก้วมนตรี

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายสิทธิพร มูลศรี

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสวัสดิ์ ชะนะพิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางเพ็ญนี สุคำภา

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายปราการ สุโพธิ์คำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นายนำโชค ใจทาน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายสุขสรร อนุแก่นทราย

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา รก.ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

นายยุทธพงษ์ อาจวงษา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม