หัวหน้าส่วนราชการ

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายศิริชัย ศิริไปล์

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายโกพัสต์ สมสาร์

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายอรรถพล แก้วมนตรี

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายสิทธิพร มูลศรี

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายปราการ สุโพธิ์คำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นายนำโชค ใจทาน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายสุขสรร อนุแก่นทราย

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา รก.ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

นายต่อพงศ์ จันทร์พวง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม