สมาชิกสภา

นายสมศักดิ์ รักษาพงษ์

ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์

รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายวิจิตร พรรณะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นางภัทรินทร์ น้อยเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล

นางทองใส นาคคันธร

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบัญฑิตย์ สิงหมาตย์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี

สมาชิกสภาเทศบาล

นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายกุณโชติณัฎฐ์ มะธิตะโน

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเหมรัช ลีลา

สมาชิกสภาเทศบาล

นางเสาวนีย์ สวงโท

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญเรือง แสนผุ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทยา ญาณสิทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายสมศักดิ์ รักษาพงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสวาสดิ์ อานนท์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายผจญภัย มาอ้น

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวมุกดา คุณารักษ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายณัฐดนัย ศิริพรหมโชติ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวาที โพธินาม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ

เลขานุการสภาเทศบาล