ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาล

นางสมปอง มาตย์แท่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

นางพัชรี ภูนาคพันธู์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา

นายสิทธิชัย สมศิลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

นางดารุณี เดชยศดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

นายวีระศักดิ์ ดอนละคร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี

นายวีระชัย โสภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้้านค้อ

นางวัฒนระเบียบ ชัยพฤกษทล

รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด