ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาล

นางสมปอง มาตย์แท่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ตำแหน่งว่าง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา

นายสิทธิชัย สมศิลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

นางพัชรี ภูนาคพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

นายวีระชัย โสภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี

นางดรุณี เดชยศดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้้านค้อ

นายวีระศักดิ์ ดอนละคร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด