ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

นางสมปอง มาตย์แท่น

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

นางพัชรี ภูนาคพันธุ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา

นายสิทธิชัย สมศิลา

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

นายประกอบ นิละปะกะ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

นายวีระศักดิ์ ดอนละคร

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี

นายวีระชัย โสภา

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

นางดารุณี เดชยศดี

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด