ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ดร.สมปอง มาตย์แท่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

นางศรีประพร วงศ์กมลาไสย

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา

นายสิทธิชัย สมศิลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

นางพัชรี ภูนาคพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

นายวีระศักดิ์ ดอนละคร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี

นายวีระชัย โสภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้้านค้อ

นางดารุณี เดชยศดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด