คณะผู้บริหาร

นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 221

นางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 222

นายกมล ตราชู

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 222

นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 222

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทร.043-725573-6 ต่อ 215

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 221

นายสงวน ป้อมมะรัง

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทร.043-725537-6 ต่อ 222