คณะผู้บริหาร

นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นายกมล ตราชู

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นายจุลจิตร ยนต์ตระกูล

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นางสาวพริมา พัสดุรีนนท์

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม