คณะผู้บริหาร

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นายไมตรี พรมดา

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ที่ปรึกษา / เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

นายวัลลภ วรรณปะเถาว์

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นางจันทร์ดี เจริญศิริ

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นายบุญเจริญ แก้วบุดดา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นายวิทยา ญาณสิทธิ์

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม