คณะผู้บริหาร

นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 095-4645465 /043-725573-8 ต่อ 216

นายกมล ตราชู

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 081-9649339 /043-725573-8 ต่อ 218

นายโกพัสต์ สมสาร์

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 089-8404162 /043-725573-8 ต่อ 217

นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 081-9748903 /043-725573-8 ต่อ 219

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทร. 095-6631757 /043-725573-6 ต่อ 214

นายวิกรณ์ มากดี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 081-2630716 /043-725573-8 ต่อ 221

นายสงวน ป้อมมะรัง

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
โทร. 098-2190191 /043-725537-6 ต่อ 222