ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มกราคม 2022 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคาร/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
11 มกราคม 2022 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
10 มกราคม 2022 ประกาศและแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไขครั้งที่ 2)
7 มกราคม 2022 ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
6 มกราคม 2022 ประชาสัมพันธ์การงดจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
5 มกราคม 2022 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
30 ธันวาคม 2022 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
21 ธันวาคม 2022 ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
21 ธันวาคม 2022 ประกาศแก้ไขแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 1)
2 ธันวาคม 2022 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “พ่อดีเด่น” ประจำปี 2564

หมวดหมู่