ข่าวประชาสัมพันธ์

6 กันยายน 2021 โครงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น
26 สิงหาคม 2021 ขอให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าตลาดสดเข้ารับการ SWAB ตรวจหาเชื้อโควิด-19
19 สิงหาคม 2021 บริการสุ่มตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก
16 สิงหาคม 2021 กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2)
10 สิงหาคม 2021 การสำรวจความพึงใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบ 2)
29 กรกฎาคม 2021 ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
15 กรกฎาคม 2021 แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
14 กรกฎาคม 2021 การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
14 กรกฎาคม 2021 เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือ)
30 มิถุนายน 2021 พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

หมวดหมู่