ข่าวประชาสัมพันธ์

29 พฤศจิกายน 2022 📣📣การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
25 พฤศจิกายน 2022 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)
21 พฤศจิกายน 2022 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
21 พฤศจิกายน 2022 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอความร่วมมือผู้ที่อาศัยอยู่ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมหาสารคามของการเคหะแห่งชาติ ทุกท่าน.. ร่วมกันจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ลดการใช้พลังงาน
16 พฤศจิกายน 2022 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส/ข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.
4 พฤศจิกายน 2022 ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ
2 พฤศจิกายน 2022 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
1 พฤศจิกายน 2022 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
27 ตุลาคม 2022 กิจกรรมน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่
25 ตุลาคม 2022 ประกาศเลื่อนวันสัมภาษณ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

หมวดหมู่