ข่าวประกาศ/คำสั่ง

20 มกราคม 2022 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณีจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล)(ตามแผน คตง.)
14 มกราคม 2022 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 2 รายการ
12 มกราคม 2022 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคาร/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
10 มกราคม 2022 ประกาศและแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไขครั้งที่ 2)
7 มกราคม 2022 ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
5 มกราคม 2022 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
24 ธันวาคม 2022 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23 ธันวาคม 2022 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน)
16 ธันวาคม 2022 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงโคมไฟบนถนนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม)
26 พฤศจิกายน 2022 ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่