ข่าวประกาศ

1 เมษายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย (ถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร) จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มีนาคม 2020 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีอุทกภัย) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
26 กุมภาพันธ์ 2020 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
14 กุมภาพันธ์ 2020 ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนค. ส. ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์ 45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ซ่อมไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ 2020 ประกาศผลผู้ชนะโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณรอบสวนสาธารณะหนองกระทุ่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2020 ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กุมภาพันธ์ 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนครสวรรค์ ซอย 49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กุมภาพันธ์ 2020 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำรางยู ถนนนครสวรรค์ (จากหน้า ธกส. ถึงข้างวัดอภิสิทธิ์ ด้านทิศเหนือ)
5 กุมภาพันธ์ 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 53/2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)