ข่าวประกาศ

31 มกราคม 2018 ขอความร่วมมือในการจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
8 พฤศจิกายน 2018 การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2560
20 ตุลาคม 2018 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 ตุลาคม 2018 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2560
20 กันยายน 2018 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านด้านการทุจริตของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
20 กันยายน 2018 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
26 กรกฎาคม 2018 นโยบายเสี่ยงภัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม
26 กรกฎาคม 2018 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
26 กรกฎาคม 2018 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
26 กรกฎาคม 2018 เรื่อง ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย