ข่าวประกาศ

8 พฤศจิกายน 2017 การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2560
20 ตุลาคม 2017 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 ตุลาคม 2017 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2560
20 กันยายน 2017 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านด้านการทุจริตของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
20 กันยายน 2017 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
26 กรกฎาคม 2017 นโยบายเสี่ยงภัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม
26 กรกฎาคม 2017 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
26 กรกฎาคม 2017 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
26 กรกฎาคม 2017 เรื่อง ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
26 กรกฎาคม 2017 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน