ข่าวประกาศ

2 พฤษภาคม 2019 ขอความร่วมมือในการเข้าทำแบบสำรวจวัดการรับรู้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
18 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศผลการยื่นข้อเสนอการดำเนินการคัดเลือกเอกชน ดำเนินการโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
11 มกราคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างยกถนน ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ถนนสารคาม-วาปี ซอย 4
28 ธันวาคม 2019 การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562
9 ตุลาคม 2019 ประกาศเรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับฟังตวามคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด
29 สิงหาคม 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
9 กรกฎาคม 2019 ประกาศ เรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : LPA
25 เมษายน 2019 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน