ข่าวประกาศ

5 มกราคม 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
5 มกราคม 2021 ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม
22 ธันวาคม 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกน้ำชนิดสูบ แรงดันสูง)
22 ธันวาคม 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 10×10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธันวาคม 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 8×8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธันวาคม 2021 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์
18 ธันวาคม 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 โครงการ
18 ธันวาคม 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 25
2 ธันวาคม 2021 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 พฤศจิกายน 2021 ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 8*8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)