ข่าวประกาศ

19 เมษายน 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
19 เมษายน 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ 5
16 เมษายน 2021 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่)
8 เมษายน 2021 ประกาศขอความร่วมมือในการเข้าทำการตอบแบบวัดความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 มีนาคม 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ)
10 มีนาคม 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์
1 มีนาคม 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ถนนเครือวัลย์ ซอย 2
23 กุมภาพันธ์ 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดมาตรฐาน ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร))
23 กุมภาพันธ์ 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการจัดซื้อเครื่องรับกระจายเสียงไร้สาย(ชุดลูกข่าย)พร้อมติดตั้ง จำนวน 23 จุด)
19 กุมภาพันธ์ 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (กรณีจ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม)