ข่าวประกาศ

11 มกราคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างยกถนน ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ถนนสารคาม-วาปี ซอย 4
28 ธันวาคม 2019 การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562
9 ตุลาคม 2019 ประกาศเรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับฟังตวามคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด
29 สิงหาคม 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
9 กรกฎาคม 2019 ประกาศ เรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : LPA
25 เมษายน 2019 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
21 มีนาคม 2019 ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม
31 มกราคม 2019 ขอความร่วมมือในการจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
8 พฤศจิกายน 2019 การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2560
20 ตุลาคม 2019 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561