ข่าวประกาศ

9 ตุลาคม 2018 ประกาศเรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับฟังตวามคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด
29 สิงหาคม 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
9 กรกฎาคม 2018 ประกาศ เรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : LPA
25 เมษายน 2018 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
21 มีนาคม 2018 ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม
31 มกราคม 2018 ขอความร่วมมือในการจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
8 พฤศจิกายน 2018 การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2560
20 ตุลาคม 2018 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 ตุลาคม 2018 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2560
20 กันยายน 2018 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านด้านการทุจริตของเทศบาลเมืองมหาสารคาม