ข่าวประกาศ

9 กรกฎาคม 2020 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
9 กรกฎาคม 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร (สำหรับโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามและโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
8 กรกฎาคม 2020 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน
26 มิถุนายน 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน ๒ โครงการ
23 มิถุนายน 2020 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
23 มิถุนายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร (สำหรับโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามและโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิถุนายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร (สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิถุนายน 2020 ประกาศเจตจำนงสุจริตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
15 มิถุนายน 2020 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
15 มิถุนายน 2020 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย