ข่าวประกาศ

17 กันยายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2020 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีเงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จำนวน 3 โครงการ
11 กันยายน 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๘x๘ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง)
11 กันยายน 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐x๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง)
11 กันยายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ถนนนครสวรรค์ ซอย 39/5 เชื่อมต่อโครงการเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
31 สิงหาคม 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้หมด)
28 สิงหาคม 2020 ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ Kva พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 สิงหาคม 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
25 สิงหาคม 2020 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อโครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ Kva พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25 สิงหาคม 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ