ข่าวประกาศ

4 ธันวาคม 2019 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
18 พฤศจิกายน 2019 ขอความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)
8 พฤศจิกายน 2019 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
9 ตุลาคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 กันยายน 2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
28 สิงหาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (เดิม) ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 สิงหาคม 2019 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสะพานเจริญราชเดช 3 (หน้าสำนักงานบังคับคดีมหาสารคาม)
2 สิงหาคม 2019 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
31 กรกฎาคม 2019 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล)
30 กรกฎาคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม