ข่าวประกาศ/คำสั่ง

21 กันยายน 2021 ประกาศ เรื่องหลักประกันสัญญาพ้นภาระข้อผูกพัน
17 กันยายน 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนค้อน้อย ซอย 1)
15 กันยายน 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
30 สิงหาคม 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยเด็กแซวตะวันออกเชื่อมซอยมหาชัยดำริห์ 7
20 สิงหาคม 2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ
6 สิงหาคม 2021 ประกาศ เรื่องการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564
6 สิงหาคม 2021 ประกาศ เรื่องปืดตลาดสดเทศบาล (ชั่วคราว)
27 กรกฎาคม 2021 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้รักษาราชการแทน
27 กรกฎาคม 2021 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผละผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
27 กรกฎาคม 2021 คำสั่ง เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

หมวดหมู่