ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

17 กันยายน 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก
8 กันยายน 2021 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนนครสวรรค์ จากซอย 49 เชื่อมซอย 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กันยายน 2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กันยายน 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
31 สิงหาคม 2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยเด็กแซวตะวันออกเชื่อมซอยมหาชัยดำริห์ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล ถนนเสมา ซอย 5
25 สิงหาคม 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย 49 เชื่อมซอย 39
25 มิถุนายน 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24 มิถุนายน 2021 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเสมา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24 มิถุนายน 2021 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนครสวรรค์ จากซอย 49 เชื่อมซอย 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
17 กันยายน 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก
8 กันยายน 2021 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนนครสวรรค์ จากซอย 49 เชื่อมซอย 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กันยายน 2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กันยายน 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
31 สิงหาคม 2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยเด็กแซวตะวันออกเชื่อมซอยมหาชัยดำริห์ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล ถนนเสมา ซอย 5
25 สิงหาคม 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย 49 เชื่อมซอย 39
25 มิถุนายน 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24 มิถุนายน 2021 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเสมา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24 มิถุนายน 2021 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนครสวรรค์ จากซอย 49 เชื่อมซอย 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)