ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

22 มีนาคม 2023 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มีนาคม 2023 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มีนาคม 2023 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2023 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูล-เช่าสถานที่จอดรถแท็กซี่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม
9 มีนาคม 2023 ประกาศรายขื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
8 มีนาคม 2023 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 49 เลียบห้วยคะคางด้านทิศตะวันตกเชื่อมโครงการเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ชั่วคราว)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม 2/1 และซอยเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 32 (ตรงข้ามร้านโชว์ห่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มีนาคม 2023 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มีนาคม 2023 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มีนาคม 2023 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2023 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูล-เช่าสถานที่จอดรถแท็กซี่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม
9 มีนาคม 2023 ประกาศรายขื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
8 มีนาคม 2023 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 49 เลียบห้วยคะคางด้านทิศตะวันตกเชื่อมโครงการเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ชั่วคราว)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม 2/1 และซอยเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 32 (ตรงข้ามร้านโชว์ห่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)