กองการเจ้าหน้าที่

นายไชยวุษณ์ นระแสน

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางถนอมจิต ชนะบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

นางสาวไพรจิตร รุ่งโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกนิกนันท์ แสนนา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางพิไลวรรณ เลิศวิจิตรวัฒนา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววิภาพร ทัศคร

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางจีรวรรณ โพธิสาร

พนักงานจ้าง