กองการเจ้าหน้าที่

นางถนอมจิต ชนะบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่