ประกาศ เรื่อง การแสวงหาข้อมูลเพื่อนำไปกำหนดเป็นคุณลักษณะขอบเขตงานและกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บริเวณบ่อสูบน้ำเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง

การแสวงหาข้อมูลเพื่อนำไปกำหนดTOR.pdf