ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี-ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกศ์.pdf