เทศบาลจัดทำโครงการประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลจัดทำโครงการประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 4 เมษายน เวลา 09.00 น. ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม นายภาคิน    ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวรายงาน

     ด้วยสถานการณ์โลกปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความทันสมัยของ เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้การพัฒนาเมืองใหญ่ และการเตรียมการในด้านต่างๆ เพื่อรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวกลายเป็น ภารกิจสำคัญ ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีเดิมๆ ที่มีอยู่ ดังนั้น “เมืองอัจฉริยะ” จึงเป็นหนึ่งในคําตอบที่จะเข้ามาช่วยบริหารเรื่อง เหล่านี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม และขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะฯ โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะฯ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เสนอแนวคิด เสนอแนะเพื่อให้สามารถพัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นเครือข่ายเมือง แห่งการเรียนรู้ เพื่อนําเสนอของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ สามารถดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชน พัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า 120 คน