การประชุมรับฟังความคิดเห็นและทําความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย “โครงการกําจัดและแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดกําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์”

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านหนองปลิง นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทําความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย “โครงการกําจัดและแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดกําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์” โดยมีนายธายุกร พระบํารุง อาจารย์ประจําคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน และมี คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนกลาง ผู้แทนหน่วยงานราชการ ส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน คณะทำงานบริษัท มหาสารคามเพาเวอร์ จํากัด และประชาชน เข้าร่วมในครั้งนี้ ด้วยบริษัท มหาสารคามเพาเวอร์ จํากัด เจ้าของโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้จัดประชุมเพื่อให้โครงการฯ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทางบริษัท มหาสารคามเพาเวอร์ จํากัด และบริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมเห็นควรให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและทําความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียขึ้น เพื่อนําข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ไปประกอบการจัดทํารายงานเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าให้มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น