ประกาศขอความร่วมมือในการเข้าทำการตอบแบบวัดความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศขอความร่วมมือในการเข้าทำการตอบแบบวัดความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ITA-2564.pdf