โครงการความโปร่งใสในงานก่อสร้าง (Cost) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่ถนนมหาชัยดำริห์  นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ2-0004 ถนนมหาชัยดำริห์  สำหรับดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดกว้าง 6-9 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 2,127 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,168 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม  วงเงินค่าก่อสร้างจำนวน 4,730,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  ผู้รับจ้าง คือ บริษัท อุดรวิภาดา จำกัด  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อติดตามงานโครงการดังกล่าว นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง จึงได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างว่าเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ทั้งนี้  หากพี่น้องประชาชนท่านใด ได้รับความเดือดร้อนในด้านสาธารณะหรือด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัย สามารถร้องทุกข์ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองมหาสารคาม หรือทางเพจเฟสบุ๊ค เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เทศบาลเมืองมหาสารคามจะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป