กองกิจการสภา

นายสุขสรร อนุแก่นทราย

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา รก.ผอ.กองกิจการสภา

นายสุขสรร อนุแก่นทราย

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

นางณัฐฑิตญา คำหงษา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางสาวปิยะดา พิมพ์ประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไป ขำนาญการ

นายนิติกรณ์ แสงจันดา

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน