โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 42 ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2479 เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลอยู่ในวัดอภิสิทธิ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ต่อมา พ.ศ.2480 ถูกโอนมาสังกัดเทศบาล ชื่อโรงเรียน เทศบาลวัดอภิสิทธิ์ เมื่อ พ.ศ.2501 ได้ย้ายออกจากวัดอภิสิทธิ์มาตั้งอยู่ที่อยู่ปัจจุบัน  ซึ่งมีเนื้อที่ขนาด 11 ไร่ 61 ตารางวา

ได้เพิ่มระดับการสอนมาเรื่อย ๆ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 พ.ศ.2540 ได้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ.2550 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันเปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคบังคับ) และระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

สีประจำโรงเรียน : เหลือง ฟ้า

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากลด้วยรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนแห่งความสุข  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการเรียนรู้  ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตแบบพอเพียงภายในปี 2560

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เปิดสอนในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พนักงานครู ลูกจ้าง และนักการภารโรง    จำนวน 58 คน

ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน ได้แก่

  1. ดร.สมปอง มาตย์แท่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  2. นายพิชัย อันปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  3. นายวัฒนระเบียบ ชัยพฤกษทล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

คณะครูโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

1. นางสมปอง มาตย์แท่น
2. นายพรชัย ภูชามคม
3. นางสาวพิสมัย พาเทพ
4. นางวิมลพรรณ ตะบุตร
5. นางทรงศรี ทวยภา
6. นางวิภาพร ชมภู
7. นางเชาวลิค สีแนน
8. นายพิชัย อันปัญญา
9. นางวัฒนระเบียบ ชัยพฤกษทล
10. นายเสถียร ศรีจันลี
11. นายสุรีพร เกษมสุข
12. นายบุญชู ดอกแก้ว
13. นายจำนงค์ ปางลิลาศ
14. นายณัฐภูมิ ศิริพล
15. นายสุริยนต์ ฉิมพลี
16. นายเอกชัย ฤทธิโคตร
17. นายไพรวัลย์ ไชยวงษา
18. นางภัคควลัณชญ์ สาระลัย
19. นางสาวมณี จันทจร
20. นางแสงจันทร์ พุทธมนต์สิงห์
21. นางสาววิยะดา สีชมแสง
22. นางนิกาย มัดจุปะ
23. นางลัดดา วิจารณ์
24. นางสาวทิวาวรรณ อันแสง
25. นางจีรพันธ์ นาคะพงษ์
26. นางสุชญดา จันทะไทย
27. นางสาวนิจชญาดา พัตรภักดิ์
28. นายสมตระกูล แจ่มหม้อ
29. นายคเณศ ดวงเพียราช
30. นายภาณุ ผ่านศรีมหามาศ
31. นางสุภัญญา แจ่มหม้อ
32. นายอัครราช อุรินคำ
33. นางประภาภรณ์ สินแสง
34. นางอารี บุพโชติ
35. นางสุภฤตา เพ็งพันธ์
36. นางพรนภา บุตรเรือง
37. นางสภารินทร์ บุตรโพธิ์
38. นางเพียงพิศ ศิลป์ศิริวานิชย์
39. นางนิตยา น้อยตำแย
40. นางมัทนา เดชมาลา
41. นางจิตตวดี ธนูสา
42. นางสาวพรพรรณ บทมาตย์
43. นายสาธิต ปัตถาเดช
44. นางสาวกนกวรรณ ภูมิเขตร์
45. นางสาวรุ่งทิวา วงศรีแก้ว
46. นางกิติยารัตน์ พลสยม
47. นางสาวขนิษฐา โควังชัย
48. นางสาวศิริลักษณ์ ภูกัลป์
49. นางสังวาล บุญพิคำ
50. นางอัจฉรา ศรีเศรษฐ์
51. นางนงคราญ แก้วบุดดา
52. นางนภัสภรณ์ ปรากฏชื่อ
53. นางสุนันทา พาเทพ
54. นางสาวสำราญ พาหลง
55. นางสุพัตรา โฮชิน
56. นางวรรณภา เศษรักษา
57. นางพิณนภา คุ้มสุวรรณ

แผนผังโรงเรียน

  • หมายเลข 1             ธนาคารขยะ
  • หมายเลข 2 ,4         ห้องน้ำ
  • หมายเลข 3             เรือนเพาะชำ
  • หมายเลข 5 .           สหกรณ์