โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี

โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ถนนมหาชัยดำริห์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-711-412 . โทรสาร 043-711-412  e-mail : Phosi2011@hotmail.com   เนื้อที่สถานศึกษาประมาณ 6 ไร่ 12 งาน เปิดทำการสอนเมื่อพุทธศักราช 2481 โดยนายดาปบสุข ภวภูตานนท์ เป็นผู้บริหารคนแรก จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่รับผิดชอบ คือชุมชนโพธิ์ศรี 1 และชุมชนโพธิ์ศรี 2 และชุมชนรอบนอกใกล้เคียงอื่นๆอาณาเขตด้านทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ทิศใต้ ติดกับชุมชนโพธิ์ศรี 2 ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนโพธิ์ศรี 1 ติดตะวันตกติดกับชุมชนมหาชัย ประชากรในเขตชุมชนประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป รายได้ของผู้ปกครองนักเรียนโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชากรในเขตพื้นที่บริการเป็นสังคมของชาวพุทธ มาความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นอยู่ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความต้องการของท้องถิ่นและบูรณาการกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคโลกาภิวัฒน์และเตรียมความพร้อมให้ประชากรให้มีภูมิคุ้มกันชีวิตเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคของความเป็นสากลในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษามีความต่อเนื่อง

สีประจำโรงเรียน : สีชมพู ฟ้า

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เปิดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน

นายวีระชัย โสภา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน

พนักงานครู ลูกจ้างและนักการภารโรง ดังนี้

– พนักงานครู 13 คน

  • ชาย 2 คน
  • หญิง 11 คน

– บุคลากรสนับสนุนการสอน 1 คน
– ภารโรง 1 คน
รวมบุคลากรทั้งสิ้น 15 คน

ภาพอาคาร

คณะครูโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี

1. นายวีระชัย โสภา
2. นายอดุลย์ พลธิรักษา
3. นางศิริลักษณ์ เอื้อราษฎร์
4. นางพรนภา ไหลหาโคตร
5. นางสาวศศิธร ไชยธานี
6. นางลมัย สุระภา
7. นางแสงเดือน ทองอ
8. นางภษร พรหมอยู่
9. นางสาวนภสร สาระวิเศษ
10. นางสมบัติ เททอง
11. นางภาวนา ดวงเพียราช
12. นางเสาวภา กุลนันทนนท์
13. นางปิยะธิดา คุณะดิลก