โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

      ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนจุฑางกูร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2498 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2506 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้โอนการศึกษามาดำเนินการโดยอาศัยวัดสามัคคีเป็นสถานที่ของโรงเรียน ต่อมาปี พ.ศ. 2518 เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่โดยย้ายจากวัดสามัคคีมาตั้งที่บริเวณแห่งใหม่ในชุมชนสามัคคีติดถนนจุฑางกูร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ทั้งสิ้น 15 ไร่ 2 งาน 68.2 ตารางวาและได้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา”
ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เปิดการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนครู 21 คน นักการภารโรง 2 คน จำนวนนักเรียน 386 คน อาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง ห้องเรียนทั้งหมด 15 ห้องเรียน

สีประจำโรงเรียน : ฟ้า ขาว

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน บริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐานพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมงานอาชีพศิลปวัฒนธรรมไทย ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
3. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
4. จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

ปรัชญาการจัดการศึกษา

โรงเรียนเน้นคุณภาพการจัดการศึกษาที่สนองต่อความต้องการของนักเรียนและชุมชน พัฒนาความรู้สู่คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ด้านเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตระหนักในความเป็นอาเซียนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้บริหารสถานศึกษา

1.นางพัชรี ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2.นางรุ่งทิวา ธราวรรณ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะครูโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

1. นางพัชรี ภูนาคพันธุ์
2. นางดาลัด นะตะ
3. นางทรงศิริ ภู่งาม
4. นางปรานี กลางหิน
5. นางรุ่งทิวา ธราวรรณ
6. นางนภาภรณ์ ลักษณะวงษ์
7. นางมลิวัลย์ หรัญรัตน์
8. นายทวีศักดิ์ สมศรี
9. นางละเอียด ดวงท้าวเศรษฐ
10. นางจุรีรักษ์ รัตนพร
11. นางมณฑา พลโยธา
12. นางเดือนเพ็ญ ขาวอ่อน
13. นางเสงี่ยม วังหน้า
14. นางชุลี มงคลสินธุ์
15. นายบุญทัน คนใจบุญ
16. นายณัฐเมธินทร์ พุทธัสสะ
17. นางสาวภิญญาพัชญ์ เนื่องไชยยศ
18. นางสาวปสุตา แฝงสาเคน
19. นางดวงจันทร์ พิมพ์หานาม
20. นางเกตุนภัส อุดมชัย
21. นางสาวพิมลมาศ นุลีวอ
22. นางพิชรา มหาวงษ์
23. นายปรเมธ สัมมัตถะ

กิจกรรม

ศูนย์อาเซียน

          ศูนย์การจัดการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา)  ตั้งอยู่ในโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  เปิดบริการทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา แบ่งพื้นที่ออกเป็น  3  โซน คือ Seminer Zone  เป็นสถานที่สำหรับบริการจัดอบรมฝึกทักษะภาษาฯ  ,Exhibition Zone  โซนนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ แหล่งสืบค้นข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนและ Information Zone พื้นที่สำหรับต้อนรับและให้คำแนะนำได้จัดบริการต่าง ๆ ไว้ดังนี้

  1. นิทรรศการประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

  2. ห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง แบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 1 ห้อง และห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง (รองรับได้ 100 คน)  พร้อมเครื่องขยายเสียง

  3. ห้องฉายวีดิทัศน์และสื่อโสตทัศน์ (รองรับได้ 100 คน)

  4. คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลจำนวน 8 เครื่อง แบ่งเป็นคอมพิวเตอร์ (จอสัมผัส จำนวน 3 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง