โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา

โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 357 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามสังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) และเป็นโรงเรียนที่มี การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เพื่อเป็นแนวทางใน การพัฒนาโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาจึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนสามปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ และคำนึงถึงปัญหาความต้องการของชุมชนด้วย

สีประจำโรงเรียน : ชมพู – ขาว

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา “พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวิถีแห่งความพอเพียง ให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้”

การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาเปิดสอนในระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้บริหารสถานศึกษา

1. นายพงศ์ศักดิ์ อันปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2. นางศรีประพร วงศ์กมลาไสย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พนักงานครู ลูกจ้าง และนักการภารโรง

1. พนักงานครู จำนวน 21 คน
2. พนักงานจ้าง จำนวน 5 คน
3. นักการภารโรง จำนวน 2 คน
4. ครูจ้างสอน จำนวน 1 คน
รวมบุคลากร ทั้งหมด 29 คน

คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา

1. นายพงศ์ศักดิ์ อันปัญญา
2. นายนิวัฒน์ ภูพานา
3. นายศรายุทธ ปางทอง
4. นางมยุรี สุโพธิ์คำ
5. นางพัสตราภรณ์ เศษสรรพ์
6. นางศรีประพร วงศ์กมลาไสย
7. นางสาวมาลา ทองสุมาตย์
8. นางประภา พรมศรี
9. นางปทิตญา ธีรวัชรกร
10. นายวิเชียร ขันแก้ว
11. นายเทียมจันทร์ สาศิริ
12. นางสาวเบญจวรรณ นิงคลี
13. นางรัชดาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
14. นางกัลยาณี จารุวรโชติกุล
15. นางกรรยา ภูวนารก
16. นางเพ็ญแข สุโพธิ์คำ
17. นายคำกรุง ศรีสิงขรณ์
18. นายทวี บุญพิคำ
19. นางสุทิษชา สวัสดี
20. นางสุพาพร เพ็งศรี
21. นางกนกพรรณ ปางทอง
22. นางสาวอรสา ศรีแก้ว
23. นายเฉลิมพล นนลือชา
24. นางต้องจิต เจนการ

กิจกรรม