โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

ตั้งอยู่ถนนเสมาชุมชนบ้านแมด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2528 ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 707,000 บาท บริเวณที่จับจองของโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ที่ใช้เป็นสวนกสิกรรม ชาวบ้านเรียกลาคลี เดิมมีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 70.70 ตารางวา ได้มีชาวบ้านอุทิศที่ดินเพิ่มเติมให้ 5 ราย รวมมีที่ดินทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา

สีประจำโรงเรียน : สีเทา – แสด

  •  สีเทา หมายถึง มีความเป็นกลาง ความสงบ
  •  สีแสด หมายถึง ความอบอุ่น ความรุ่งโรจน์

วิสัยทัศน์

“พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   ครูมีคุณภาพ ชุมชนร่วมจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน”

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านแมดจัดการศึกษา ระดับอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

พนักงานครู ลูกจ้าง และนักการภารโรง ดังนี้

1. พนักงานครู จำนวน 7 คน
2. ครูผู้ช่วย จำนวน 1 คน
3. ผู้ช่วยครู จำนวน 1 คน
4. นักการภารโรง จำนวน 1 คน

จำนวนนักเรียน

  • นักเรียนชาย จำนวน 13 คน
  • นักเรียนหญิง จำนวน 26 คน
  • รวมทั้งหมด 39 คน

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายวีรศักดิ์ ดอนละคร    ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

อาคารเรียน

คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

1. นายวีรศักดิ์ ดอนละคร (ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ)
2. นายพิณัน โลกาสา
3. นายกฤษฏากร รักษาชาติ
4. นางสาวเกสร สมศรี
5. นางสุภาพร ตราชู
6. นางธีรารัตน์ โพธิราช
7. นายบุญเลียน พันธ์ชมภู
8. นางสาวกนกวรรณ พันธ์ชมภู
9. นางสาวศรุตา เหล่าพล
10. นายประสิทธิ์ ปาละอินทร์

กิจกรรม

กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

กิจกรรมธนาคารขยะ

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง