โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ตั้งอยู่เลขที่ 906 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000   จัดการเรียน การสอนตั้งระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 63.5  ตารางวา

  • ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2465  เดิมตั้งอยู่บริเวณวัดบ้านส่องและวัดอุทัยทิศบ้านนางใย  สังกัดประชาบาล  พ.ศ. 2480 โอนกิจการเป็นเทศบาลดำเนินการแต่ให้ได้รับเงินเดือนและเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ
  •  พ.ศ.  2495  ย้ายจากวัดบ้านส่องและวัดอุทัยทิศบ้านนางใยมาตั้งโรงเรียนสวนกสิกรรม อยู่ในบริเวณปัจจุบัน  เนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 63.5 ตารางวา
  •  พ.ศ.  2506  โอนกิจการทั้งหมดเป็นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมาโรงเรียนพัฒนาเจริญเติบโตขึ้น  เปิดเรียนชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7 และอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาของประเทศ
  •  พ.ศ.  2538  เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก มีนักเรียน 73 คน ได้งบประมาณจากกรมการปกครองมาก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต  3  ชั้น 8  ห้องเรียน  ภายหลังต่อเติมใต้ถุนเพิ่ม 4 ห้องเรียนรวม12  ห้อง  สร้างเสร็จย้ายห้องเรียนมัธยมศึกษาขึ้นไปเรียนหลังใหม่
  •  พ.ศ.  2544  ได้งบประมาณจากกรมการปกครองมาก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 4 ชั้น 12 ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง วันที่ 1 ธันวาคม 2544  สร้างเสร็จย้ายห้องเรียนมัธยมศึกษาขึ้นไปเรียน พ.ศ. 2545  โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  โดยเริ่มใช้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • พ.ศ. 2549   ได้งบประมาณจากกรมการปกครองมาก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 8 เหลี่ยม 8 ห้องเรียน 1 หลัง วันที่ 16 พฤษภาคม 2550  สร้างเสร็จย้ายห้องเรียนอนุบาลจากอาคาร 2 ขึ้นไปเรียน
  • พ.ศ. 2551  ได้งบประมาณจากกรมการปกครองมาก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 3 ชั้น  12 ห้องเรียน  แทนอาคารหลังที่ 2

 

การจัดการศึกษา

เปิดการสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สีประจำโรงเรียน : ขาว แดง

วิสัยทัศน์

“ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สถานศึกษากับชุมชนจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทย  มุ่งสู่ความเป็นสากล”

ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน ได้แก่

1. นายสิทธิชัย สมศิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2. นางวิลัดดา วงศ์ประดับแพร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ
3. นางบุญชู ไชยวงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร

พนักงานครู ลูกจ้างและนักการภารโรง ดังนี้

1. พนักงานครู จำนวน 40 คน
2. พนักงานจ้าง จำนวน 4 คน
3. นักการภารโรง จำนวน 3 คน

รวมบุคลกรทั้งสิ้น จำนวน 47 คน

อาคารเรียน

คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

1. นายสิทธิชัย สมศิลา (ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ)
2. นายพหล ดีมาก
3. นางพะอบทอง พาประโยชน์
4. นางธัญญลักษณ์ สีชมแสง
5. นางบุญชู ไชยวงจันทร์
6. นางวิลัดดา วงศ์ประดับแพร
7. นางพรสม ภิรมย์
8. นางอรวัลย์ พุทธบาล
9. นางสาวิตรี พลอยสังวาล
10. นางปราณี จงจอหอ
11. นางสุจินดา ป้องจันทร์
12. ว่าที่ร้อนเอกธิปกรณ์ บุญทัน
13. นายจิรศักดิ์ ปะระทัง
14. นางลาวัลย์ ม่วงแก้ว
15. นางพรทิพย์ พุทธิดิลก
16. นางสาวธวัลรัตน์ พรเพชร
17. นางจงดี โลตุรัตน์
18. นางลภัสรดา ดวงอัน
19. นางปราณี ศิรรัตนชัย
20. นางรัติญา ศรีสุภักดิ์
21. นางสังวาล สุขกลาง
22. นายนพชัย ใหม่คามิ
23. นายสิริวัฒน์ โมฆรัตน์
24. นายวีระชัย พุทธิดิลก
25. นางดวงจันทร์ สิงหมาตย์
26. นางประไพ โพธิ์ศรี
27. นางสาวจินตนา ไชยเทพา
28. นางวัชรี ประทุมทิพย์
29. นางภัทรา แสนพิพิธ
30. นางเพ็ญศิริ วงศ์รัตนะ
31. นางสาวเพ็ญมณี วุฒิพันธุ์
32. นางมลิวัลย์ รัตนพร
33. นางสาวปิยวรรณ เทียบคำ
34. นางสุภาพรรณ คามดิษฐ์
35. นายทองเพชร นางสีคุณ
36. นายคมศักดิ์ พุทธัสสะ
37. นางพิบูลย์ ไชยคำภา
38. นางจินดา พลเรือง
39. นางกัลยารัตน์ หรัญรัตน์
40. นางอนงค์ นนลือชา
41. นางสุรีพร ดอกแก้ว
42. นายพิชา โพธิราช
43. นางสมพร ประตังเวสา
44. นางนีรนุช แน่นอุดร
45. นายเฉลิมพร งิ้วกลาง
46. นางวิไลวัลย์ กุณโฮง

 

กิจกรรม