โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

ตั้งอยู่เลขที่ 36 ถนนค้อน้อย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เป็นโรงเรียนเทศบาลลำดับ ที่ 6 ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2527 มีบริเวณพื้นที่ 19 ไร่ 3 งาน ตารางวา เปิดการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้บริการการศึกษา แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 3 ชุมชน คือ

  • 1.ชุมชนเครือวัลย์ 1
  • 2.ชุมชนเครือวัลย์ 2
  • 3.ชุมชนศรีมหาสารคาม

นอกจากนี้โรงเรียนยังให้บริการการศึกษากับหมู่บ้านรอบนอกเขตเทศบาลและอื่นๆ ตามที่ ได้รับความไว้วางใจหรือมีความพึงพอใจที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษากับทางโรงเรียน เป็นต้นว่า ชุมชนบ้านโนนเดื่อ ชุมชนบ้านหนองเส็ง ชุมชนบ้านเก่าน้อย ชุมชนโนนม่วง ชุมชนบ้านกุดเป่ง ชุมชนบ้านท่าแร่ ชุมชนบ้านหนองจิก ชุมชนบ้านหัวช้าง ชุมชนบ้านเม่นน้อย ชุมชนบ้านเม่นใหญ่ เป็นต้น

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ             ติดเขตชุมชนศรีมหาสารคาม
ทิศใต้                 ติดชุมชนบ้านโนนม่วงและชุมชนบ้านกุดเป่ง
ทิศตะวันออก       ติดชุมชนบ้านโนนสำราญ ชุมชนวัดป่าโนนแท่น ชุมชนบ้านโนนเดื่อ
ทิศตะวันตก         ติดเขตชุมชนบ้านแก่งเลิงจานบ้านค้อ

เปิดการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เปิดสอนในระดับอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้บริหารสถานศึกษา

  • นางดารุณี เดชยศดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • นางอุทัยวรรณ พาเทพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พนักงานครู ลูกจ้าง และนักการภารโรง ดังนี้

  • จำนวน 23 คน

คณะครูโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

1. นางดารุณี เดชยศดี ผู้อำนวยโรงเรียนฯ
2. นางสุภาภัทรา จันทจร
3. นายอภินันทน์ ทองเจริญ
4. นางบุญร่วม สนิทรัมย์
5. นางสาวนันทิวา คำบุญเรือง
6. นางณัชชานันท์ ภูสนาม
7. นางอุทัยวรรณ พาเทพ
8. นางบงกช ไชยวงจันทร์
9. นายธราธิป แก้วเฮ้า
10. นายวิทูลย์ คำภวา
11. นางสมจิตร ศรีทวีกาศ
12. นางสาวเบญวรรณ ทองทอง
13. นางจรัสศรี ทองสุภา
14. นางนวพร ธรรมพิชัย
15. นายดำรง วงศ์ศรีอาจ
16. นางอุไร โคตรโสภา
17. นางมุกดา นาสมตรอง
18. นางบังอร ลิตุ
19. นางทรงวาส เจริญสว่าง
20. นางสาวฐานิตา ไชยโสต
21. นางสาวปภาภัสสร์ สิทธิบุ่น
22. นางสาวชมพูนุช มาตย์แท่น
23. นายนิตย์ พานเพ็ง