เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 
 1. เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทดิสโก้และคาราโอเกะ พ.ศ.2551

 2. การกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2554

 3. การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

 4. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม

 5. การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2551

 6. การรักษาความสงบเรียบร้อยในที่สาธารณะหรือสถานที่สาธารณะ พ.ศ. 2549

 7. ระเบียบเทศบาลเมืองมหาสารคาม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550

 8. สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

 9. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง ตลาด พ.ศ.2540

 10. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ พ.ศ.2540

 11. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2540