เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 
 1. เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทดิสโก้และคาราโอเกะ พ.ศ.2551

 2. การกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2554

 3. การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

 4. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม

 5. การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2551

 6. การรักษาความสงบเรียบร้อยในที่สาธารณะหรือสถานที่สาธารณะ พ.ศ. 2549

 7. ระเบียบเทศบาลเมืองมหาสารคาม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550

 8. สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

 9. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง ตลาด พ.ศ.2540

 10. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ พ.ศ.2540

 11. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2540

 12. การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ พ.ศ. 2563

 13. เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563

 14. หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563