ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

24 เมษายน 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (เดิม) ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง พร้อมอุปกรณ์
10 เมษายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบคลองสมถวิลและกุดนางใย (ส่วนที่เหลือ)
5 เมษายน 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
5 เมษายน 2019 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
5 เมษายน 2019 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน
29 มีนาคม 2019 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 7 โรง
29 มีนาคม 2019 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน โดยวิธี e-bidding
26 มีนาคม 2019 ประกาศยกเลิกงานจ้างออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
19 มีนาคม 2019 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดอาคารเรียน (อาคาร 1) โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
19 มีนาคม 2019 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม รร.เทศบาลบ้านแมด
19 มีนาคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน (1 คัน)
19 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
18 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 51
18 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 70 ด้านทิศเหนือ จาก72-78
18 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม 22
18 มีนาคม 2019 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฟุตบาทถนนผดุงวิถีทั้ง 2 ฝั่ง ช่วงหอนาฬิกาถึงสี่แยกเจริญราชเดช
18 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 70/1
18 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนเสมาซอย 1
14 มีนาคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน)
12 มีนาคม 2019 ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดยวิธี e-bidding
8 มีนาคม 2019 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) โดยวิธี e-bidding
6 มีนาคม 2019 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน (อาคาร 1) โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
1 มีนาคม 2019 ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านแมด โดยวิธี e-bidding
1 มีนาคม 2019 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (12 ที่นั่ง) 1 คัน
1 มีนาคม 2019 ประกาศโครงการจ้างออกแบบคลองสมถวิลและกุดนางใย (ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป
1 มีนาคม 2019 ประกาศโครงการปรับปรุงฟุตบาท ถนนผดุงวิถี ทั้ง 2 ฝั่ง ช่วงหอนาฬิกาสี่แยกแจริญราชเดช ด้วยวิธี e-bidding
1 มีนาคม 2019 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกครอนกรีต ด้วยวิธี e-bidding
26 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศร่างประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 2-00002 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด
26 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศร่างประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
20 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศผลการยื่นข้อเสนอการดำเนินการคัดเลือกเอกชนดำเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
14 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
13 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ)
13 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศโครงการจ้างออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
13 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
6 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการออกแบบคลองสมถวิลและกุดนางใย (ส่วนที่เหลือ)
6 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงฟุตบาท ถนนผดุงวิถีทั้ง 2 ฝั่ง ช่วงหอนาฬิกาถึงสี่แยกเจริญราชเดช
1 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (เดิม) ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลังพร้อมอุปกรณ์
24 มกราคม 2019 ประกาศขอบเขตงานโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า
24 มกราคม 2019 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 4 รายการ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (เพิ่มเติม)
22 มกราคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลก์ติกคอนกรีต มค.ถ2-0002 ถนนผดุงวิถี
21 มกราคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
18 มกราคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphatic ถนนสมถวิลราษฎร (จากแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามถึงสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม)
18 มกราคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic ถนนมนตรีบำรุง (จากร้านดอกไม้ฟาริดาถึงสี่แยกวัดโพธิ์ศรี)
11 มกราคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างยกถนน ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ถนนสารคาม-วาปี ซอย 4
10 มกราคม 2019 ประกาศประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธี E-bidding
10 มกราคม 2019 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย จำนวน 1 คัน โดยวิธี E-biding
10 มกราคม 2019 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ) โดยวิธี E-bidding
10 มกราคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
28 ธันวาคม 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)