🎉🎉 สถานีวิทยุร้อยใจชาวเทศบาล FM 100 MHz ได้รับรางวัลระดับเขต

🎉🎉 สถานีวิทยุร้อยใจชาวเทศบาล FM 100 MHz ได้รับรางวัลระดับเขต ประเภทผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
🔊 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ