ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทความสะอาดท่อ (โดยวิธีคัดเลือก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอรคารถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อ-วิธีคัดเลือก.pdf