เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการปร.pdf

📣📣เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งปัจจุบันมีความทรุดโทรม ให้ได้มาตรฐานตามสุขาภิบาลและเป็นไปตามกฏกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

👉👉 ตอบแบบสอบถาม Scan QR Code ได้ที่นี่….