เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 (ฉบับใหม่)

📣เทศบัญญัติเทศบาลเ📜มืองมหาสารคาม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 (ฉบับใหม่)📜📣
📢เพื่อให้การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับ พรบ.การสาธารณสุข 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ออกตามความใน พรบ. การสาธารณสุข 2565 มีกิจการใดเพิ่มมาใหม่บ้าง คลิกเลย !! 👍