ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง”สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองมหาสารคาม 2566″