กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง.pdf