แผนปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในเขตเทศบาล (รอบที่ 1)

📣📣 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดทำโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในเขตเทศบาล (รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2565)