ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

ยกเว้นค่าธรรมเนียมกองทะเบียนราษฎร.pdf