ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงโคมไฟบนถนนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกโคมไฟ.pdf