ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตรา ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประกาศ-เรื่องการกำหนดอัตรา-ค่าตอบแทน-และค่าธรรมเนียม-เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์.pdf