ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช 2562 เป็นการเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2565