ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคาร/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง


ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง-อาคารห้องชุด-อัตราภาษีที่จัดเก็บ.pdf