ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมการสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565