โครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการปี 2564 ครั้งที่1/2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี มอบให้นายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม โดย นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผอ.สาธารณสุขฯ และ นางนัฏฐิยา โยมไธสง ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยตัวแทนจนท.ประจำศูนย์แพทย์บูรพาศูนย์แพทย์ศรีสวัสดิ์ศูนย์แพทย์สามัคคีศูนย์แพทย์บ้านส่องนางใย และ ตัวแทนอสม.30 ชุมชน งานกายภาพบำบัดสนก.สาะารณสุขฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการปี 2564 ครั้งที่1/2564 เข้าร่วมโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคามดังกล่าว ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์