โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแบบต่อเนื่อง หลักสูตร 2 ปี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 (Access Program)

โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแบบต่อเนื่อง หลักสูตร 2 ปี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 (Access Program) เป็นโครงการที่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563