แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.-2562.pdf