แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน.pdf