ออกจัดเก็บขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว)

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้งานจัดเการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกจัดเก็บขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) ตามจุดที่กำหนด จำนวน 17 จุด และตั้งวางถังขยะติดเชื้อเพิ่มใน จุดหมู่บ้านศุภารมย์ และ สภ.เมืองมหาสารคาม (ตามร้องขอ)
สนก.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม