สรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่)

รายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่) อย่างไม่เป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564