มอบหมายงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างในสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มอบกมายหน้าที่การงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.pdf